1. Opis

Tento produkt pozostáva z protetických komponentov, ktoré môžu  byť použité so širokou škálou zubných implantátov. Prácu s nimi vykonávajú iba odborníci vyškolení a kvalifikovaní v CAD/CAM zubotechnickej oblasti.

KlasifikáciaMateriál
Ti Báza / Skrutka / Intraorálne skenovacie teliesko / Predfrézovaný blok Titán _ Ti 6AL-4V ELI (ASTM F136)
Laboratórny analóg/ modelové skenovacie teliesko Nerezová oceľ 303F

 

 

2. Informácie a varovania:

1) Pokiaľ ide o systémový aspekt, zvážte všeobecný stav zdravia pacienta ako popisuje príslušná literatúra. V súvislosti s miestnym aspektom dodržiavajte podmienky vzľadom k intraorálnemu tkanivu.

2) Tento výrobok sa má používať len raz, nemôže sa opätovne používať.

3) opätovné použitie tohto produktu môže spôsobiť: nepriaznivé biologické účinky reziduálnych produktov, mikroorganizmov a / alebo látok, ktoré sú výsledkom predchádzajúceho použitia a / alebo opätovného spracovania; zmeny vo fyzikálnych, mechanických a chemických vlastnostiach výrobkov, makro a mikro štrukturálnych, ktoré môžu ohroziť požadovanú funkčnosť. Opätovné použitie tohto produktu nezaručuje jeho bezpečnosť a účinnosť a tým zaniká záruka  na tieto výrobky.

4) Nepoužívajte výrobok, ak je obal poškodený.

5) Najlepšie výsledky sa dosahujú s použitím vzájomne kompatibilných implantátových systémov. Použitie inštrumentov a / alebo implantátov a / alebo protetických súčastí vzájomne nekompatibilných systémov nezaručuje dokonalú funkciu a zaniká tak záruku výrobku.

6) Zabezpečte, aby tieto súčiastky neboli prehltnuté alebo inhalované osobou, ktorá prijíma výrobok (pacient)

7) Buďte obzvlášť opatrní počas voskovania, aby ste sa vyhli nadmernému alebo nedostatočnému priestoru pre náhradu.

8) Uistite sa, že je dokonale pripevnený k implantátu. Pre túto kontrolu sú vhodné RTG snímky
9) Nesprávne plánovanie môže ohroziť  životnosť  implantátu / protézy, čo má za následok celkové zlyhanie, ako napríklad strata implantátu alebo jeho zlomenie, uvoľnenie alebo zlomenie protetických skrutiek.

10) Musia sa uviesť upozornenia na nežiadúce udalosti, ktoré pravdepodobne vzniknú po použití zdravotníckej pomôcky alebo fatálne nežiadúce udalosti, ktoré môžu vzniknúť pri neopatrnom používaní alebo iných nehodách.

11) Kontraindikácie zahŕňajú nasledovné, ale nie sú obmedzené na:
- Nekontrolovateľná hypertenzia, cukrovka.
- Leukémia, hemofília, trombopénia.
- Pacienti, ktorí užívali lieky (osteoporóza) dlhodobo.
- Závislosť od alkoholu, depresia, schizofrénia.
- Radiačná terapia na čeľusti. 

 

❖  Ako sterilizovať

Tento výrobok je jednorázový a je dodávaný nesterilný v balení typu chirurgického filmu. Podľa toho sa odporúčajú nasledujúce sterilizačné metódy: cyklus vlhkého tepla (parný autokláv), gravitačný posuv alebo cyklus s dynamickým odberom vzduchu (frakcionovaný vákuum), rozbalený, expozícia 3 minúty pri 132 ° C (270 ° F). Výrobok sa musí rozbaliť na príslušnom zásobníku autoklávu. Sterilizované použite ihneď po sterilizácii, neuchovávajte.

 

 

3. Indikácie použitia

3.1 Ti bázy:

Ti Báza  je titánová základňa umiestnená na rôzne druhy zubných implantátov, ktoré poskytujú podporu pre individuálne  protetické náhrady ako čiapočeky, korunky alebo mostíky. Je určený pre cementovanie do sólokoruniek alebo rozsiahlejších prác alebo prác šróbovaných v čeľusti a sánke.
Titánová báza nesmie byť upravovaná a musí byť použitá priamo na implantát. Výber správneho parametra produktu musí zohľadňovať vertikálny priestor v ústach, gingiválnu výšku a trojrozmernú pozíciu implantátu v ústach.
Spracovanie je možné v otvorenom CAD systéme. Odporúčame použiť Exocad® 3 Shape™ or Dental wings®

Zhotovenie čiapočky/korunky/mostíka  CAD/CAM technikou:
Používajte CAD softvér podľa pokynov jeho výrobcu. Pred cementovaním samotnej bázy vždy úplne dokončite čiapočku/korunku/ mostík. Keď používate digitálnu platformu, vyberte si z našich knižníc implantátov, ktoré Vám poskytneme samostatne. Uľahčí Vám to dizajn čiapočky/korunky/mostíka  CAD/CAM technikou. Tieto knižnice obsahujú digitálne data implantátového spojenia, orientácie a frézované plochy potrebné na zhotovenie čiapočky/korunky/mostíka  CAD/CAM technikou.

Zhotovenie čiapočky/korunky/mostíka  klasickou  technikou ( lysovaním alebo odleivaním):
Pred cementovaním samotnej bázy vždy úplne dokončite čiapočku/korunku/ mostík. Umiestnite titánovú Bázu na analóg , príslušnú plastovú kópiu umiestnite na Ti-Bázu a dokončite voskovanie podľa anatomických podmienok. Titán musí byť použitý v laboratórnych postupoch nasledovne: Umieste Titánovú bázu naanalóg v sadrovom modely  a umiestnite do nej fixačnú skrutku za použitia vhodného skrutkovača. Chráňte prístup ku skrutke počas procesu cementácie. Manipulácia s cementom sa musí riadiť pokynmi výrobcu. Aplikujte cement vo vonkajšej časti základne Ti a stlačte upevňovaciu  korunku / mostík správne zorientovaný. Odstráňte prebytočný cement.Po odstránení cementu sa z analógu odskrutkuje celá práca a skontroluje sa.
 

3.2 Laboratórny  Analóg

Je to laboratórna protetická súčasť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 303F. Má geometriu s retenciami ktoré ho zadržia v modely. Je k dispozícii pre väčšinu implantačných systémov.
Používa sa v laboratórnej fáze pre získanie modelu na výrobu protézy na implantáte, reprodukcie rozmerov a umiestnenia implantátu alebo protetického medziproduktu.
Vykonajte  odtlačok  implantátu alebo protetického komponentu pomocou zodpovedajúceho prenosového abutmentu  a pomocou vhodných techník. Po získaní odtlačku zaskrutkujte / pripojte Analog na prenosový abutment. Ak je to potrebné, utiahnite skrutku, za použite maximálneho  krútiaceho  momentu  10 N.cm. Vyrobte gingiválnu masku  na simuláciu mäkkého tkaniva pacienta. Nalejte sadru do zvyšku celého odtlačku, nech pokrýva celý Analog. Po stuhnutí odstráňte (oddeľte) odtlačok od modelu- najskôr odskrutkujte / odpojte prenosový abutment z analógu. 

 

3.3 Modelové skenovacie teliesko / Intraorálne skenovacie teliesko

Intraorálne skenovacie teliesko sa vyrába z vysoko odolného  titánu_Ti 6AL-4V ELI podľa normy ASTM F136 pre modelové skenovacie telisko z  nerezovej ocele 303F.
Modelové skenovacie teliesko sa používa výhradne počas skenovania modelu s cieľom presunúť pozíciu implantátu do CAD / CAM softvéru. Je k dispozícii s určitou skrutkou, môže byť bez antirotačného prvku  (pre mostík) alebo s antirotačným prvkom (pre korunu, proti rotácii) vo vzťahu k protetickému komponentu alebo implantátu. Tento produkt je protetický komponent používaný na prenos polohy analógov  počas skenovania modelu  pomocou CAD / CAM techniky podľa každého plánovaného prípadu individuálne, pričom sa rešpektujú indikačné tolerancie komponentov zamerané na estetiku a funkčnosť.
Namontujte Skenovacie teliesko na  modelový  Analóg v modely. Upevnite skrutku pomocou vhodného skrutkovača. Uistite sa, že skenovacie teliesko je v analógu vsprávnej  polohe. Nemala by existovať žiadna vertikálna alebo rotačná medzera. Medzery naznačujú, že Skenovacie teliesko musí byť správne znovu umiestnené. Postupujte podľa pokynov dodaných so skenerom na pokyny na skenovanie. Ak používate skenovací sprej, zabráňte postriekaniu Skenovacieho telieska

Intraorálne skenovacie  teliesko je protetická zložka používaná na prenos pozície a orientácie implantátu alebo protetického komponentu podľa plánovaných prípadov, rešpektujúc rozmery a indikácie tolerancie implantátov a protetických zložiek s cieľom estetiky a funkčnosti. Tento produkt sa používa na implementáciu  a / alebo protetickej zložky,  na prenos pozícií implantátov počas intraorálneho skenovania pomocou techniky CAD / CAM.Vyberte vždy správne  Intraorálne skenovacie teliesko kompatibilné k príslušnému implantátu alebo komponentu. Zaskrutkujte alebo namontujte toto skenovacie telisko na implantát / protetický komponent.
Skontrolujte, či sa medzi jednotlivými kusmi nenachádza žiadna rotačná alebo vertikálna medzera. Medzera  znamená, že intraorálne skenovacie teliesko nie je správne spojené a malo by sa premiestniť. Uistite sa, že ste vybrali správne intraorálne skenovacie teliesko.  ARUM Intraorálna skenovacia linka "A line" na teliseku  poskytuje indikátor operátorovi, aby skontroloval kompletné spojenie s implantátom a tým zabezpečil presnejší dosad protézy. Postupujte podľa pokynov dodaných so skenerom použitým pri skenovaní. Ak je to potrebné, postrekujte  oblasť na skenovanie skenovacím spejom, pričom sa vyhýbajte intraorálnemu skenovaciemu teliesku. Po skenovaní skontrolujte vyrovnanie medzi Vašim skenom a knižnicou CAD / CAM.

 

3.4 Skrutka

Tento výrobok je vyrobený z titánu_Ti 6AL-4V ELI v súlade s normou ASTM F136. Musí sa skrutkovať príslušnými skrutkovačmi podľa pripojenej tabulky . Hodnoty krútiaceho momentu pri aplikácii musia byť rešpektované. Indikácie skrutky  ARUM musia byť dodržané a správne prevedené.

 

 

4. Podmienky skladovania

Mali by byť skladované na čistom a suchom mieste, pri maximálnej teplote 40 ° C a chránené pred priamym slnečným žiarením.